İstanbul iline 400 bekçi alınacak

Admin

Yönetici
Yönetici
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bekçilik başvuru şartları şu şekildedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlkokulu bitirmiş olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde bel
 
Üst